· Polígon de Son Llaüt, parcel·la 37, 1º pis - 07320 Santa Maria del Camí (Mallorca)
UCTAIB : Carrer de Sant Joaquim, 9 - 07003 Palma

Economía Social

Una nova forma de fer empresa

Què és l’economia social?

La configuració actual de l’Economia Social espanyola ve marcada per l’aprovació de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social,recentment desenvolupada per la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i *promición del treball autònom i l’Economia Social, que sens dubte ha suposat un punt d’inflexió són precedents per al reconeixement, visibilitat i desenvolupament del Sector, tant dins del propi Estat com de la Unió Europea.

El propi text de la Llei defineix a l’Economia Social com el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials, que i l’àmbit privat duen a terme aquelles entitats que, de conformitat amb els següents principis, persegueixen l’interès general econòmic o social, o tots dos.

Els principis que orienten a l’Economia Social a Espanya són:

  • Primacia de les persones i de la fi social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, que porta a prioritzar la presa de decisions més en funció de les persones i les seves aportacions de treball i serveis prestats a l’entitat o en funció de la fi social, que en relació a les seves aportacions al capital social.
  • Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau, per fi social objecte de l’entitat.
  • Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.
  • Independència respecte als poders públics.

Així mateix, segons estableix la Llei, formen part d’aquest conjunt empresarial i divers que és l’Economia Social les següents entitats:

Les cooperatives: La cooperativa és una forma d’organització empresarial basada en l’estructura i funcionament democràtics. La seva activitat es desenvolupa atenent als principis cooperatius, acceptats i regulats en els àmbits autonòmic, estatal i internacional: l’adhesió voluntària i oberta dels socis, la gestió democràtica, la participació econòmica dels socis, l’educació, formació i informació i l’interès per la comunitat.

Les societats Laborals: Les societats laborals han mostrat un alt potencial de generació d’empreses. En aquest tipus d’empreses, el capital social pertany majoritàriament als treballadors. El fet que els treballadors siguin socis, afavoreix l’automotivació a l’hora d’afrontar els projectes. El mínim requerit és de tres i, els tràmits de constitució són similars als de qualsevol altra societat mercantil.

Les mutualitats: Són societats de persones, sense ànim de lucre, d’estructura i gestió democràtica, que exerceixen una activitat asseguradora de caràcter voluntari, complementària del sistema de previsió de la Seguretat Social

Els Centres Especials d’Ocupació: són empreses que compatibilitzen la viabilitat econòmica i la seva participació al mercat amb el seu compromís social cap a col·lectius amb menors oportunitats al mercat de treball. La seva plantilla està constituïda pel major nombre de persones amb discapacitat (el nombre de la qual no pot ser inferior al 70% respecte del total dels treballadors). Desenvolupen una capacitat productiva i competitiva que els permet introduir els seus productes al mercat.

Les empreses d’inserció: es defineixen com a “estructures d’aprenentatge, en forma mercantil, la finalitat de la qual és la de possibilitar l’accés a l’ocupació de col·lectius desfavorits, mitjançant el desenvolupament d’una activitat productiva, per a això, es dissenya un procés d’inserció, establint-se durant el mateix una relació laboral convencional”. En la seva plantilla han de tenir un percentatge de treballadors en inserció, que depenent de cada Comunitat Autònoma, oscil·larà entre el 30% i el 60%. El 80% dels resultats es reinvierteixen  en l’empresa.

Les Confraries de Pescadors, són corporacions de dret públic sectorials, sense ànim de lucre, representativa d’interessos econòmics d’armadors de bucs de pesca i de treballadors del sector extractiu, que actuen com a òrgans de consulta i col·laboració de les administracions competents en matèria de pesca marítima i d’ordenació del sector pesquer, la gestió del qual es desenvolupa amb la finalitat de satisfer les necessitats i interessos dels seus socis, amb el compromís de contribuir al desenvolupament local, la cohesió social i la sostenibilitat.

Les associacions, sobretot les vinculades al moviment de la discapacitat i de la inserció de persones en exclusió. Les principals característiques d’aquest moviment associatiu se centra a prestar serveis allí on el sector lucratiu falla en la seva provisió, que a més sol coincidir amb aquells sectors en els quals se satisfan drets fonamentals, sobretot en el seu accés a col·lectius especialment vulnerables, com les persones amb disparitat. Són també senyals d’identitat la capacitat d’innovació per satisfer els problemes que sorgeixen en la societat, i la defensa de canvis socials, legals, administratius, o d’un altre tipus, sempre en defensa dels drets i les llibertats de les persones amb discapacitat, amb base en el respecte a la diversitat, la pluralitat i la tolerància.

Les fundacions, són organitzacions constituïdes sense fi de lucre que, per voluntat dels seus creadors, tenen afectat el seu patrimoni de manera duradora a la realització d’una fi d’interès general. Les fundacions d’Economia Social han de complir taxativament els principis de l’Economia Social citats, i que recull la Llei 5/2011

 

Perquè és necessari fomentar l’economia social?

Els valors de l’economia social permeten avançar més ràpidament cap a polítiques de responsabilitat social empresarial, ja que:

  • L’economia social es fonamenta sobre els principis de solidaritat i en el compromís de les persones en un procés de ciutadania activa i d’implicació en la comunitat.
  • Genera treball de qualitat, com també una qualitat de vida millor, i proposa un marc adaptat a les noves formes d’empresa i de treball.
  • Exerceix un paper important en el desenvolupament local i en la cohesió social.
  • És un factor de democràcia i de generació de capital social.
  • Contribueix a l’estabilitat i al pluralisme dels mercats econòmics.