· Polígon de Son Llaüt, parcel·la 37, 1º pis - 07320 Santa Maria del Camí (Mallorca)
UCTAIB : Carrer de Sant Joaquim, 9 - 07003 Palma

Marc Legal

La Constitució Espanyola al seu article 129.2 proclama que “els poders públics han de promoure eficaçment les diverses formes de participació a l’empresa i han de fomentar, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També han d’establir els mitjans per facilitar l’accés dels treballadors als mitjans de producció“.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 10.26, després de la reforma establerta a la Llei Orgànica 3/1999 de 8 de gener (BOE 9 de gener de 1999) dona a la comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de cooperatives i per tant la capacitat de regular i de legislar sobre cooperatives.

La Llei de Cooperatives de les Illes Balears (Llei 1/2003 de 20 de març) desenvolupa les competències i les mesures que haurà de desplegar l’Administració pública per garantir el foment del cooperativisme a les Illes Balears. Entre d’altres, a l’article 144 diu que “… els poders públics de les Illes Balears han de protegir, estimular i incentivar l’activitat que desenvolupin les societats cooperatives mitjançant l’adopció de mesures que afavoreixin la inversió empresarial, la creació d’ocupació, l’elevació del nivell de formació socioprofessional i preparació tècnica dels socis, i l’associacionisme cooperatiu“.

També la Comissió Europea en la seva comunicació al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre foment de les cooperatives en Europa COM (2004) 18 final ens indica que “las cooperativas desempeñan una función cada vez más importante y positiva como herramienta para alcanzar numerosos objetivos comunitarios en ámbitos como la política de empleo, la integración social, el desarrollo regional rural, la agricultura, etc. La Comisión considera que es preciso mantener dicha tendencia, así como aprovechar y fomentar la presencia de las cooperativas en diversos programas y políticas comunitarios“.

Així mateix, la Conferencia General de l’Organització Internacional del Treball (OIT) celebrada el dia 3 de juny de 2002, reconeixent la importància de les cooperatives per a la creació d’ocupació, la mobilització de recursos, la generació d’inversions i la contribució a l’economia, aprovà la Recomanació 193, sobre la promoció de les cooperatives en la que s’inclouen les mesures específiques que haurien d’impulsar les diferents administracions públiques, les organitzacions empresarials i sindicals per a la promoció de les cooperatives. Recentment l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i l’OIT han signat un acord per desenvolupar una “Agenda Comuna Cooperativa” amb l’objectiu de reforçar la relació entre ambdues organitzacions i unir forces pel desenvolupament de programes i projectes de promoció de les cooperatives arreu del món.

— Llei 1/2003, de 20 de març, de Cooperatives de les Illes Balears
— Texte consolidat al BOE de la Llei 1/2003 de Cooperatives de les Illes Balears
— Llei 7/2005 de reforma de la Llei 1/2003 de Cooperatives de les Illes Balears
— Llei 5/2011 de modificació de la Llei 1/2003 de cooperatives de les Illes Balears